فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….45
4-2 آمار توصیفی مدل های نهایی ………………………………………………………………………………………………………………………. 45
4-3 آزمون های آماری لازم جهت تجزیه و تحلیل رگرسیون ……………………………………………………………………………………47
4-4 تشخیص نوع داده های ترکیبی………………………………………………………………………………………………………………………..48
4-5 تعیین نوع روش برآورد…………………………………………………………………………………………………………………………………48
4-6 بررسی مفروضات رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………………………..49
4-7 آزمون مانایی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………….51
4-8 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته ……………………………………………………………………………………………………………………..53
4-9 آزمون هم خطی …………………………………………………………………………………………………………………………………………..55
4-10 آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………….56
4-11 خلاصه فصل چهارم …………………………………………………………………………………………………………………………………..63
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..65
عنوان فهرست مطالب صفحه
5-2خلاصه آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………………………….65
5-3 تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………..65
5-4 پیشنهادهای کاربردی …………………………………………………………………………………………………………………………………….66

5-5 پیشنهاد برای تحقیقات آتی ……………………………………………………………………………………………………………………………67
5-6 محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………67
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….69
پیوست
پ-1- نام شرکتها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………76
پ-2- نتایج تبدیل جانسون متغیرهای وابسته ………………………………………………………………………………………………………..77
پ-3- نتایج آزمون مانایی متغیرها ………………………………………………………………………………………………………………………..78
پ-4- نتایج آزمون هم خطی متغیرهای مستقل ………………………………………………………………………………………………………82
پ-5 – نتایج حاصل از برآورد آزمون فرضیه اول …………………………………………………………………………………………………..83
پ-6- نتایج آزمون چاو فرضیه دوم و سوم …………………………………………………………………………………………………………..85
پ-7- نتایج آزمون هاسمن فرضیه دوم و سوم ………………………………………………………………………………………………………87
پ-8- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم ………………………………………………………………………………………………………………89
پ-9- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم ……………………………………………………………………………………………………………..91
فهرست پیوست صفحه
پ-10- نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی واریانس پسماند …………………………………………………………………………………..93
پ-11- نتایج آزمون همسان بودن میانگین جملات پسماند ………………………………………………………………………………….94
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….96

چکیده
افشای اطلاعات در شرکت های مختلف متفاوت است. آنچه در این تحقیق بدان پرداخته شده، پیش بینی سود می باشد. پیش بینی سود در ایران توسط مدیران صورت می پذیرد. با توجه به نقشی که مدیران در پیش بینی سود دارند، در تحقیق حاضر رابطه توانایی مدیر با زمان افشای پیش بینی، دفعات پیش بینی و دقت پیش بینی مد نظر می باشد. نمونه مورد بررسی در پژوهش از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1392 انتخاب شده است. برای آزمون فرضیه مربوط به رابطه توانایی مدیر با افشای پیش بینی از روش لاجیت( لاجستیک) و برای آزمون فرضیه های مربوط به رابطه توانایی مدیر با دفعات پیش بینی و دقت پیش بینی توسط مدیران از رگرسیون چند گانه استفاده شده است. در این پژوهش ده متغیر کنترلی درصد مالکیت نهادی، درصد مدیران غیر موظف در هیئت مدیره، اندازه شرکت، تمرکز فروش، زیان، افزایش درآمد، نوسانات سود، بتا، انحراف استاندارد از مازاد الگوی بازار وفاصله زمانی تا افشای پیش بینی در موعد مقررنیز مد نظر قرار گرفته اند. به طور کلی یافته های تحقیق بیان گر این مطلب است که بین توانایی مدیر با احتمال افشای پیش بینی،دقت پیش بینی و دفعات پیش بینی ارتباط معناداری وجود دارد.در نتیجه می توان گفت که توانایی مدیر عامل مؤثری بر پیش بینی سود توسط مدیران می باشد.
واژگان کلیدی: توانایی مدیر، افشای پیش بینی، دفعات پیش بینی، دقت پیش بینی و پیش بینی سود توسط مدیران

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فصل اول
کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
شرکت ها در زمان پذیرفته شدن در بورس اوراق بهادار موظف به اعلان سود پیش بینی شده شرکت می باشند. سرمایه گذاران از این اطلاعات برای تصمیمات آتی خود بهره می گیرند. افت سود پیش بینی شده بسیار حائز اهمیت است، چرا که به نظر میرسد یک معیار برای بازده بلند مدت سهام باشد .
یکی از ابزارهای تعامل مدیران شرکتها با بازار، ارائه اطلاعاتی در مورد پیش بینی سود شرکت است که بدین وسیله شرکتها می توانند رفتار بازار را تحت تأثیر قرار دهند. از آنجا که بسیاری از تحلیلگران و سرمایه گذاران، تصمیمهای خود را با توجه به اطلاعات موجود می گیرند و از طرفی ارزش پیش بینی های سود انجام شده توسط مدیران در مقایسه با سودهای جاری و ارزش دفتری سرمایه بیشتر است( اوتا، 2002) و سود های پیش بینی شده توسط مدیریت در ارزیابی شرکتها و تأثیرگذاری بر قیمت سهام شرکتها معیار با اهمیتی است(کاچ، 2001)، باید انتظار داشت، مدیران شرکتهای بورس در پیش بینی های خود نهایت دقت را به عمل آورند .
طبق تحقیقات صورت گرفته در ایران و در ارتباط با پیش بینی سود توسط مدیران، بیشتر تحقیقات گذشته به دقت پیش بینی، خطای پیش بینی و اعتبار پیش بینی سود توسط مدیران اشاره دارند. در تحقیق حاضر از زاویه ای دیگر بر پیش بینی سود توسط مدیران نظر کرده و ارتباط آن را با توانایی مدیر مورد بررسی قرار می دهیم.
در این فصل به کلیات و چارچوب تحقیق پیش رو از جمله موضوع تحقیق،ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق و فرضیه های تحقیق می پردازیم.هدف از فصل اول تحقیق، ارایه یک تصویر و دیدگاه کلی از طرح تحقیق مورد نظر محقق می باشد که در فصل های بعدی بدان پرداخته خواهد شد.
1-2- بیان مسئله
سرمایه گذاری یکی از عوامل مهم توسعه در قرن حاضر است. سرمایه گذاری نیازمند برنامه ریزی است. برنامه ریزی، امکان بهره برداری مناسب از فرصت های موجود را فراهم می آورد.برای افزایش اثر بخشی برنامه ریزی باید توانایی پیش بینی صحیح و مستمر را بهبود بخشید. پیش بینی عنصر کلیدی در تصمیم گیری های اقتصادی است. سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، مدیریت و سایر اشخاص در تصمیم گیری های اقتصادی متکی به پیش بینی و انتظارات هستند. همچنین توجه به بودجه سالانه شرکت، پیش بینی تولید، فروش و سود هر سهم آن و کنترل بودجه در گزارش های میان دوره ای و میزان تحقق پیش بینی ها، در تغییرات قیمت سهام تأثیربسزایی دارد. شاید بتوان مهم ترین عامل تأثیر گذار بر قیمت سهام را در پیش بینی سود هر سهم جستجو کرد. مهم ترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات شرکتها، پیش بینی های سود ارائه شده توسط آنها در فواصل زمانی معین است (ثقفی و تالانه 1385، علوی طبری و جلیلی 1385، باگینسکی و هاسل 1997).
با توجه به اینکه استفاده کنندگان از صورت های مالی، از سود پیش بینی شده توسط مدیران به عنوان معیاری جهت تصمیم گیری استفاده می کنند، می بایست پیش بینی سود را از زوایای مختلف بررسی نمایند. افشای پیش بینی، دفعات پیش بینی و دقت پیش بینی از جمله مواردی هستند که در این زمینه مورد توجه قرار می گیرند. یکی از عواملی که می تواند موارد مذکور را تحت تأثیر قرار دهد توانایی مدیر می باشد.
در این تحقیق با استفاده از الگوی تئوریکال تعمیم یافته توسط ترومن( 1986) به عنوان منبعی برای مطالعه، ارتباط بین توانایی مدیر و پیش بینی سود توسط مدیران بررسی می شود. مشاهده توانایی مدیر به طور مستقیم دشوار است، در نهایت تئوری ترومن( 1986) معیار هایی برای توانایی مدیر شناسایی کرده است.در آزمون های صورت گرفته توسط ترومن کار تجربی به ندرت دیده می شود. آنچه در این تحقیق بدان می پردازیم، ارتباط بین توانایی مدیر و دفعات پیش بینی سود توسط مدیران می باشد.به منظور ارزیابی اینکه آیا پیش بینی سود توسط مدیریت اطلاعات مفید را به بازار می رساند، ارتباط بین توانایی مدیر و دقت پیش بینی سود توسط مدیریت ارزیابی می شود.
1-3- اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق، بررسی ارتباط بین توانایی مدیر و پیش بینی سود توسط مدیران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. با توجه به بررسی مطالعاتی که تا کنون در ایران در حوزه ادبیات مربوط به پیش بینی سود انجام گرفته، پژوهشی مطابق تحقیق حاضر صورت نگرفته است.نزدیکترین تحقیقات به بررسی ارتباط بین پیش بینی سود و خطای پیش بینی و یا ارتباط بین پیش بینی سود و قیمت سهام و همچنین دقت پیش بینی سود توسط مدیران پرداخته است. تحقیق حاضر با به کارگیری متغیری تحت عنوان توانایی مدیر، با تحقیقات پیشین متفاوت است و به بررسی ارتباط بین توانایی مدیر و مواردی چون احتمال افشای پیش بینی، دفعات پیش بینی و دقت پیش بینی می پردازد. هدف ویژه این طرح به شرح زیر است:
کمک به سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، نهادهای ناظر بازار سرمایه، تحلیل گران و…. در ارزیابی سود های پیش بینی شده مدیریت و پی بردن به نقش توانایی مدیر در ارزیابی های صورت گرفته.
1-4- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
سود به عنوان مهمترین شاخص اندازه گیری عملکرد یک واحد اقتصادی، یکی از مباحث حسابداری است که از دیرباز جایگاه ویژه خود را در مباحث نظری حفظ کرده است( خالقی مقدم و آزاد، 1383). پیش بینی به سرمایه گذاران کمک می کندتا فرایند تصمیم گیری خود را بهبود بخشند و خطر تصمیم های خود را کاهش دهند. بیور می گوید: «پیش بینی ها را می توان بدون اخذ تصمیم انجام داد ولی کوچکترین تصمیم گیری را نمی توان بدون پیش بینی انجام داد». روش های مختلفی برای پیش بینی سود هر سهم از جمله پیش بینی توسط مدیران و تحلیل گران وجود دارد. در سال 1381 بورس اوراق بهادار تهران، طبق بند چ ماده5 آیین نامه افشای اطلاعات ، شرکت ها را مکلف به ارائه پیش بینی سود هر سهم در پایان هر سه ماه کرد. نتایج اکثر تحقیقات نشان می دهد پیش بینی مدیران یا تحلیل گران نسبت به پیش بینی بر اساس مدل های سری زمانی دقیق تر است. در کشور ما سرمایه گذاران یا از پیش بینی مدیران استفاده می کنند یا اینکه خود راسا” اقدام به پیش بینی سود می نمایند( مشایخ و شاهرخی 1386).
با توجه به اهمیت پیش بینی توسط مدیران، به بررسی رابطه بین توانایی مدیران و پیش بینی سود توسط ایشان پرداختیم. در الگوی ترومن(1986) بیان شده است که مدیران توانمند نسبت به مدیران غیر توانمند در پیش بینی تغییرات آینده در اقتصاد شرکت تحت نفوذشان بهتر هستند. در مقابل معیار های ما برای توانایی مدیر کلی تر هستند و شامل توانایی استراتژیک و عملیاتی می باشند. مشاهده توانایی مدیر به طور مستقیم دشوار است.
در واقع با استفاده از روش بازده دارایی های تعدیل شده توسط صنعت ، ارتباط بین توانایی مدیران و احتمال افشای پیش بینی و دفعات پیش بینی سود توسط مدیریت و همچنین میزان ارتباط بین توانایی مدیران و دقت پیش بینی سود را مورد بررسی قرار دادیم.به طور کلی مطالعه ما ادبیات ارتباط بین ویژگی شخصی مدیر و تصمیمات مهم شرکت را تکمیل می کند. به طور ویژه، این ادبیات مستند می کند که توانایی مدیر با سیاست های شرکت که مستلزم تصمیمات رسیدگی و تأمین مالی می باشد وهمچنین پاداش مدیران در ارتباط است.
1-5- فرضیه های تحقیق
با توجه به طرح کلی و بیان موضوع، فرضیه های این پژوهش به شرح زیر مطرح می گردد:
فرضیه اول
بین توانایی مدیر و احتمال افشای سود پیش بینی شده در بازه زمانی مقرر رابطه معناداری وجود دارد .
فرضیه دوم
بین توانایی مدیر و دفعات پیش بینی سود توسط مدیر رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم
بین توانایی مدیر و دقت سود پیش بینی شده رابطه معناداری وجود دارد.
1-6- مدل های تحقیق
مدل فرضیه اول
〖Pr(Disclose=1 )〗⁡〖= α+β_1 〗 Ability_it+ β_2 InstOwn_it%+β_3 OutsideDir_it%+ β_4 Size_it+ β_5 Sales-Conc_it+β_6 Loss_it+β_7 Increase_it+β_8 StdDevEarn_it+β_9 Beta_it+β_(10 ) ResidVar_it+ε
مدل فرضیه دوم
〖Forecast Frequency〗⁡〖= α+β_1 〗 Ability_it+ β_2 InstOwn_it%+β_3 OutsideDir_it%+ β_4 Size_it+ β_5 Sales-Conc_it
+β_6 Loss_it+β_7 Increase_it+β_8 StdDevEarn_it+β_9 Beta_it+β_(10 ) ResidVar_it+ε
مدل فرضیه سوم
〖Forecast Error〗⁡〖= α+β_1 〗 Ability_it+ β_2 InstOwn_it%+β_3 OutsideDir_it%+ β_4 Size_it+ β_5 Sales-Conc_it+β_6 Loss_it+β_7 Increase_it+β_8 StdDevEarn_it+β_9 Beta_it+β_(10 ) ResidVar_it+β_11 Timeliness_it+ε
1- 7- تعریف واژگان تحقیق
پیش بینی سود توسط مدیریت – بر اساس ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار تهران شرکتهای بورسی ملزم هستند هر ساله یک ماه قبل از شروع سال مالی جدید صورت مالی پیش بینی شده سال آینده را در سامانه اطلاعاتی کدال در اختیار این سازمان قرار دهند. بدیهی است که سود پیش بینی شده مدیریت نیز جزئی از این اطلاعات می باشد که بر اساس تجربیات گذشته و شرایط موجود و برآوردهای آتی مدیریت تعیین می گردد.
توانایی مدیر – روش های مختلفی برای بررسی توانایی مدیر وجود دارد. در این تحقیق با استفاده از ROA (بازده دارایی تعدیل شده توسط صنعت) و از طریق میانگین هندسی سود عملیاتی بر روی جمع دارایی ها طی سه سال گذشته، توانایی مدیر محاسبه می شود.
دقت پیش بینی سود توسط مدیران – پیش بینی های سود هر سهم در سرمایه گذاری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اهمیت این پیش بینی به میزان انحرافی بستگی دارد که با واقعیت دارد. هر چه میزان این انحراف کمتر باشد، پیش بینی از دقت بیشتری برخوردار است.تنوع منابع پیش بینی سود سبب توجه به دقت در پیش بینی سود می شود. منبعی که به درصداشتباه کمتری بیانجامد یعنی پیش بینی به واقعیت نزدیک باشد، مطمئن تر خواهد بود. در دنیا تحقیقات زیادی به مقایسه دقت پیش بینی سود توسط مدیران با مدل های سری زمانی یا پیش بینی سود توسط تحلیلگران با مدل های سری زمانی یا مقایسه هر سه مدل با هم پرداخته است. در ایران سرمایه گذاران یا از پیش بینی مدیران استفاده می کنند یا اینکه خود راسا” اقدام به پیش بینی سود می نمایند( مشایخ و شاهرخی، 1386).
دفعات پیش بینی سود – این متغیر به تعداد دفعاتی که سود هر سال توسط مدیر پیش بینی می شود، اشاره دارد.برخی بر این باورند که شرکتهای با اخبار بد، تمایل بیشتری به افشای مکرر نسبت به شرکت های با اخبار خوب دارند.برخی نیز می گویند شرکتها افشارا در طول دوره افزایش پیگیری (تأیید) سودآوری در مقایسه با یک دوره قبل از افزایش، افزایش می دهند( به عنوان مثال، اخبار خوب).
1-8- ساختار پایان نامه
در فصل اول ضمن ذکر مقدمه ای بر موضوع تحقیق، به بیان مسئله و اهداف پژوهش پرداخته و پس از آن اهمیت و ضرورت انجام تحقیق و فرضیه های آن بیان شد. در خاتمه نیز به تعریف واژگان تحقیق پرداختیم. با توجه به ساختار کلی، در فصل دوم، مبانی نظری تحقیق و پیشینه مطالعات انجام شده در این حوزه از پژوهش تشریح شده است. در فصل سوم روش شناسی تحقیق را بررسی نموده و سپس در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده ها می پردازیم. در نهایت فصل پنجم، نتایج بحث و بررسی هارا پیرامون موضوع تحقیق عنوان می کند.
فصل دوم
ادبیات، مبانی نظری و پیشینه
تحقیق
2-1- مقدمه
سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورت های مالی است که توجه استفاده کنندگان صورت های مالی را به خود
جلب می کند. سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان ، مدیران ، کارکنان شرکت ، تحلیل گران ، دولت و دیگر استفاده
کنندگان صورت های مالی از سود به عنوان مبنایی جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری ، اعطای وام ، سیاست پرداخت سود ، ارزیابی شرکت ها ، محاسبه مالیات و سایر تصمیمات مربوط به شرکت استفاده می کنند.
یکی از اهداف عام حسابداری تهیه اطلاعات سودمند برای پیش بینی رویدادهای اقتصادی است. در این میان پیش بینی سود از اهمیت زیادی برخوردار بوده است ، زیرا از متغیر های مؤثر بر قضاوت ها و تصمیم گیری های استفاده کنندگان و عامل مهمی در کارایی بازار سرمایه به حساب می آید.
پیش بینی سود یکی از محورهای اصلی پژوهش های حسابداری است و برای انجام آن به روش های مختلف و اطلاعات متنوع متوسل می شوند. روش های مختلف برای این پیش بینی شامل پیش بینی توسط مدیران ، تحلیل گران یا استفاده از سری های زمانی می باشد. پیش بینی به سرمایه گذاران کمک می کند تا فرایند تصمیم
گیری خود را بهبود بخشند و خطر تصمیم های خود را کاهش دهند.
موضوع تحقیق، بررسی ارتباط بین توانایی مدیریت و پیش بینی سود توسط مدیران می باشد. در فصل حاضر مبانی نظری و پیشینه تحقیق تدوین و ارائه شده است. این فصل به دو بخش کلی تفکیک می شود. در بخش اول ، ادبیات مرتبط با موضوع تحقیق با توجه به دانش موجود در رشته حسابداری و رشته مدیریت ارائه شده است و در بخش دوم ، تحقیقات انجام شده قبلی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع تحقیق مرتبط می
باشند ، بررسی شده است.
2-2- مبانی نظری تحقیق
2-2-1- اهداف حسابداری و گزارشگری مالی
گزارش های مالی اساساً برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان تهیه و ارائه می شود. مثلاً نظر هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی ایران این است که :
هدف کلی گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی است که آثار مالی معاملات ، عملیات و رویدادهای مالی مؤثر بر وضعیت مالی و نتایج عملیات یک واحد انتفاعی را بیان و از این طریق سرمایه گذاران ، اعطاکنندگان تسهیلات مالی و سایر استفاده کنندگان برون سازمانی را در قضاوت و تصمیم گیری نسبت به امور یک واحد انتفاعی یاری دهد.
اما افشای اطلاعات مالی برای دریافت کنندگان ثانویه گزارش های مالی نظیر کارکنان ، مشتریان عمده ، نهادهای دولتی و جامعه نیز مدنظر قرار گرفته است. یکی از دلایل عدم تأکید بر نیازهای اطلاعاتی گروههای ثانویه ، نداشتن اطلاعات کافی از ماهیت تصمیمات آنان است. در حالی که الگوهای تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان نسبتاً روشن و به خوبی تعریف شده است ( شباهنگ 1382 ) .
2-2-2- چارچوب پیش بینی سود توسط مدیران
کینگ و همکاران(1990)پیش بینی سود توسط مدیریت را افشای اختیاری سود پیش بینی شده توسط مدیران قبل از تاریخ گزارشگری مورد انتظار معرفی کرده اند. اصطلاح راهنمای سودآوری هم در مطبوعات عمومی (زاکر من 2005) و هم در ادبیات علمی )آتیاس و همکاران، 2005و هوتون،2005 ( ، اغلب مترادف با پیش بینی
سود استفاده می شود. اگرچه پیش بینی های صورت گرفته در مورد سود ، قبل از اعلام سود سه ماهه و سالانه
منتشر می شوند ، گاهی اوقات نیز پس از اتمام دوره حسابداری اما قبل از اعلام سود بیان می گردند. پیش بینی
های اخیر اشاره به پیش اطلاعیه های درآمد دارند. هنگامیکه پیش بینی مدیر کسری قابل ملاحظه ای نسبت به
سود مورد انتظار منعکس می کند ، این موضوع اخطار )هشدار( سودآوری نامیده می شود. )کازنیک و لو1995).
2-2-2-1- سوابق پیش بینی1
سوابق را در دو گروه عمده قرار می دهیم : الف- محیط پیش بینی : که ترکیبی از محیط نظام مند و قانونی و نیز ترکیبی از محیط تحلیل گر و سرمایه گذار می باشد. ب- ویژگی های پیش بینی کننده که شامل عدم تقارن
اطلاعاتی ، تعهدات صورت گرفته جهت افشاء ،خطر اقامه ی دعوی ، انگیزه های مدیریتی ، رفتار پیش بینی گذشته و هزینه های مالکانه می باشد. شرکت هایی که اغلب کنترل خیلی کم بر سوابق دقیق در کوتاه مدت دارند و یا حتی کنترلی در این امر ندارند ، می توانند در بلند مدت بعضی از این سوابق را تحت تأثیر قرار دهند. به عنوان مثال ، دقت پیش بینی های صورت گرفته در گذشته توسط شرکت ، یک سابقه محسوب می گردد. اعتبار دقت معمولاً در زمان طولانی تحقق می یابد و به طور معمول نه خیلی سریع قابل تغییر می باشد.
2-2-2-1-1- محیط پیش بینی2
2-2-2-1-1-1- محیط نظام مند و قانونی3
اگرچه پیش بینی سود توسط مدیران ، افشای اختیاری محسوب می شود ، محیط های نظام مند و قانونی می توانند نوع پیش بینی شرکتها و کانال های توزیعشان را تحت تأثیر قرار دهند. چهار تغییر اساسی در محیط نظام
مند آمریکا در چهار دهه اخیر اتفاق افتاده است SEC (کمیسیون بورس و اوراق بهادار( ، PSLRA (اصطلاح
دادخواهی اوراق بهادار خصوصی ) و )Reg, FDافشای منصفانه مقررات( ، پیش بینی را قبل و بعد از مقررات
جدید وضع شده مقایسه می کنند. در مقابل (باگینسکی و همکاران 2002) اثر محیط قانونی را بر پیش بینی سود با بررسی طریقه قانونی یافتند. در مقایسه آمریکا و کانادا ، مدیران کانادایی به هنگام کاهش سود ، با احتمال کمتری پیش بینی میان دوره ای )موقتی( اعلام می کنند.
2-2-2-1-1-2- سرمایه گذار و رفتار تحلیل گر4
تحقیقات نشان می دهند که سرمایه گذاران و تحلیل گران در جستجوی افشای اطلاعات آینده نگر می باشند. نظیر پیش بینی سود و خواستار سرمایه گذاری و به هم نزدیک نمودن شرکت هایی هستند که دارای تدابیر بیشتری برای افشا در آینده می باشند) آجینکیا و سایرین 2005 ، هیلی و سایرین 1999 ) .
2-2-2-1-2- و یژگی های پیش بینی کننده5
به دلیل اینکه سوابق نظام مند / قانونی و سرمایه گذار / تحلیل گر بیشتر از لحاظ طولی با هم اختلاف دارند، احتمالاً بر شرکت های آمریکایی اثر مشابهی دارند . به عنوان مثال، تمام شرکت های مالی آمریکایی تابع الزام افشای منصفانه مقررات و به همان اسلوب می باشند. لیکن ویژگی های پیش بینی کننده ،نوسان های فصلی مهم را ارائه می دهند . زیرا به جنبه های خاص پیش بینی در مورد شرکت اشاره دارند.
2-2-2-1-2-1- عدم تقارن اطلاعات6
تحقیقات پیشین بر این عقیده استواراند که بین رفتار شرکت و عدم تقارن رابطه وجود دارد. به ویژه، شرکت ها به هنگام اعلام پیش بینی سود توسط مدیریت، عدم تقارن اطلاعاتی بالاتری نسبت به شرکتهای فاقد پیش بینی متذکر می شوند(کالرویان 1997 ). به طور عمده، این بررسی نشان می دهد که عدم تقارن اطلاعاتی بعد از اعلان پیش بینی ها غیر قابل تقلیل اند که حاکی از تأثیر بزرگی است که بر جای می گذارند. اگرچه مدیران همیشه تمایل به کاهش عدم تقارن اطلاعات ندارند . به عنوان مثال، اگر عدم تقارن اطلاعات بیشتر منجر به پیگیری بیشتر شود (اشلیفر و ویشنی 1989) ، مدیران لزوماً به دنبال کاهش اختیاری آن نمی باشند .
2-2-2-1-2-2- تعهدات صورت گرفته جهت افشاء7
تئوری اقتصادی اشاره دارد بر اینکه تعهدات صورت گرفته جهت افشاء، عدم تقارن اطلاعاتی متشکل از هزینه
سرمایه شرکت را کاهش می دهد(لویز و ورجیا 2000 ). حتی اگر مدیران متعهد به افشاء شوند، تنها با تکرار افشاء می توانند اعتبار تعهداتشان را نشان دهند ) بوتوسان و هریس2000 ). تکرار پیش بینی با عملکرد شرکت مرتبط است. میلر (2005) متوجه شد که دفعات پیش بینی در طول دوره افزایش سود، افزایش می یابد وهنگامیکه دوره ی افزایش سود به پایان رسید، افت می کند. دفعات پیش بینی با ثبت های قبلی پیش بینی سود توسط تحلیل گران مرتبط است. شرکت هایی که پیوسته موفق به دسترسی به پیش بینی سود توسط تحلیل گران نمی شوند، امر پیش بینی را متوقف می سازند.
2-2-2-1-2-3- خطر اقامه ی دعوی8
خطر اقامه ی دعوی به عنوان عامل موثر بر اعلام پیش بینی توسط شرکت است . مدیران اغلب پیش بینی را به منظور در انحصار درآوردن افشای سود، منتشر می کنند. به ویژه هنگامیکه با خبر بد مواجه می شوند و می خواهند از اقامه ی دعوی و هزینه ی آن اجتناب کنند ) اسکینر 1994، 1997 ).
2-2-2-1-2-4- انگیزه های مدیریتی9
مدیران اغلب خواستار اعلان پیش بینی سود در جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی هستند که بین آنها و تحلیل گران و سرمایه گذاران وجود دارد .گاهی مدیران پیش بینی را دلیلی بر مطابقت با منفعت یا همان انگیزه هایشان
می دانند .سطوح مختلفی از انگیزه های مدیریتی نظیر پاداش مبتنی بر سهام در طول عمر شرکت وجود دارد. ناجار و همکاران (2003) به این نتیجه رسیدند که مدیران با درجه بالاتر طرح های پاداش مبتنی بر سهام، پیش بینی های همیشگی جهت اجتناب از قیمت گذاری نادرست اعلان می کنند چرا که می تواند اثر سوئی برمنافعشان باقی گذارد . اگرچه مدیران با طرح پاداش مبتنی بر سهام انتشار پیش بینی را تلاشی بر افزایش قیمت سهام می دانند . آبودی و کازینک (2000) دریافتند که در برخی شرایط منافع مدیران ممکن است در جهت انتشار اطلاعاتی باشد که قیمت سهام را در جهت منفی تحت تأثیر قرار دهند.
2-2-2-1-2-5- رفتار پیش بینی گذشته10
رفتار پیش بینی گذشته شرکت ،یعنی دقت پیش بینی تاریخی و رفتار تاریخی آنها درباره قاعده کلی(meeting and or beating ) اثر پیش بینی را نشان میدهد .دقت ، انحراف پیش بینی از تحقق سود واقعی معرفی شده
است .
2-2-2-1-2-6- هزینه های مالکانه11
اگرچه پیش بینی سود توسط مدیریت مزایایی به همراه دارد، اما هزینه هایی را نیز شامل می شود. بر طیق تئوری اقتصادی هزینه های مالکانه که یک عامل بازدارنده ی مهم بر افشای اختیاری محسوب می شود، پیش بینی سود توسط مدیریت را در بر دارد (ورچیا 1983 ). این بدان دلیل است که یک شرکت به دلایل رقابتی خواستار نگهداری اطلاعات محرمانه و با زمان بندی افشای آن می باشد . به عنوان مثال ، وانگ (2007 ) متوجه شد که مخارج تحقیق و توسعه که مقیاسی برای کل دارایی هاست ) معیاری برای هزینه های مالکانه ( تصمیم به انتشار پیش بینی سود به عموم را تحت تأثیر قرار می دهد . یعنی شرکت های با سطح هزینه مالکانه بالا به تبعیت از افشای منصفانه مقررات راهنمایی سودآوری محرمانه را جایگزین عدم افشاء می کنند ) به جای جایگزینی آن با راهنمایی عمومی، که بیان کننده ی قصد قانونی می باشد (.
2-2-2-2- ویژگی های پیش بینی12
ویژگی های پیش بینی، اموال یا نسبت هایی از پیش بینی سود هر فروش می باشد. آن ها حداقل از یک جنبه ی مهم با سوابق پیش بینی متفاوت اند . یعنی مدیران دارای اختیار پیش بینی در مورد ویژگی های پیش بینی هستند ) به ویژه در کوتاه مدت. (
2-2-2-2-1- اخبار پیش بینی سود13
مدیران قادر به کنترل اخباری که پیش بینی هایشان به همراه دارند نمی باشند، آن ها می توانند این کنترل را از
طریق تصمیمات جاری مبنی بر انتشار یا عدم انتشار پیش بینی سود ، و یا میزان سودی که پیش بینی شود، اعمال کنند . اخبار حاصل از پیش بینی در سه گروه جای می گیرد. پیش بینی اخبار خوب که از انتظارات بازار
بیشتر می باشد، پیش بینی اخبار بد از این انتظارات کمتر است و پیش بینی تأیید کننده این انتظارات را تأیید می
کند . پیش بینی اخبار بد با اندازه شرکت و اقامه ی دعوی رابطه مستقیم دارد.( کازنیک و لو 1995 ). پیش بینی اخبار خوب تنها با اندازه شرکت مرتبط است. علاوه بر این ، پیش بینی بدبینانه توسط شرکتهای موجود در صنایع متمرکز ) معیاری برای هزینه های مالکانه ( نسبت به شرکتهای موجود در صنایع نیمه متمرکز، بیشتر منتشر می شود( ذاجرز و استوکن 2005) .
2-2-2-2-2- دقت در مقابل جانبداری14
هنگامیکه تصمیم به پیش بینی گرفته میشود، مدیران جهت پیش بینی دقیق رقابت می کنند یا رسیدن به نتیجه مطلوب را پیش بینی می نمایند. برای رسیدن به دقت پیش بینی )رسیدن به سود واقعی( تحقیق، نوسان معتبر در وقت، پیش بینی مدیر را نشان می دهد . بررسی ها نشان می دهد که پیش بینی های سه ماهه ی مدیران در مقابل پیش بینی های سالانه دقیق تر است.
2-2-2-2-3- فرم پیش بینی15

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید